Polski Związek Piłki Siatkowej wydał oświadczenie w związku z publikacją przez stację TVP materiału dotyczącego sytuacji związku.

  1. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie zamierzał i nie zamierza ukrywać ustaleń wynikających z audytu kosztów organizacji MŚ 2014 r. Przyjęty przez Zarząd PZPS sposób procedowania nad raportem z audytu zakłada, że z jego wynikami w pierwszej kolejności zapoznają się Komisja Rewizyjna oraz Walne Zgromadzenie Delegatów. Obecnie Komisja Rewizyjna pracuje nad sprawozdaniem podsumowującym wyniki audytu. Walne Zgromadzenie Delegatów zajmie się raportem z audytu na najbliższym posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. Po 11 czerwca z wynikami audytu zapoznani zostaną sponsorzy Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Minister Sportu i Turystyki.
  2. Badając postępowanie Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy wyborze dostawców, audytujący nie stwierdzili naruszenia prawa przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Audytujący zgłosili zastrzeżenia dotyczące stosowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej procedur wyboru dostawców.
  3. Polski Związek Piłki Siatkowej przystąpił do prac, których celem jest poprawienie obecnie obowiązujących w Związku procedur wyboru dostawców. Nad wprowadzeniem wyżej wymienionych procedur pracuje podmiot o uznanej międzynarodowej renomie.
  4. Pragniemy z całą mocą podkreślić, że Telewizja Polska S.A. przygotowując materiał „Pieśń o chytrych rycerzach” nie zachowała koniecznego obiektywizmu oraz naruszyła wszelkie standardy rzetelności dziennikarskiej. W przekonaniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie było celem Telewizji Polskiej S.A. dotarcie do prawdy i wszechstronne jej przedstawienie widzom. Przede wszystkim Telewizja Polska S.A. nie wystąpiła do PZPS o potwierdzenie informacji, które zostaną podane w materiale. W szczególności nie wystąpiła o potwierdzenie informacji znajdujących się w raporcie z audytu kosztów organizacji MŚ 2014 r. Nie wystąpiła również o przedstawienie stanowiska PZPS odnośnie ustaleń audytujących.
  5. Telewizja Polska S.A. z pełną świadomością zamierza wyemitować materiał, którego jedynym celem jest wyrządzenie szkody wizerunkowej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. Działanie takie oceniamy jako bezprawne i w przypadku emisji materiału Polski Związek Piłki Siatkowej podejmie wszelkie kroki prawne w celu ochrony swoich interesów.
  6. Treść raportu z audytu kosztów organizacji MŚ 2014 r. objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Telewizja Polska S.A. znalazła się w posiadaniu raportu w wyniku przestępstwa. Ewentualne upublicznienie treści raportu przez Telewizję Polską S.A. również może stanowić przestępstwo.
  7. Polski Związek Piłki Siatkowej pozostaje w sporze sądowym z Telewizją Polską S.A. dotyczącym praw telewizyjnych do meczów reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn w latach 2015-2018. Mając świadomość tego faktu, Telewizja Polska S.A. jako instytucja powołana do wykonywania misji publicznej powinna dochować szczególnej staranności w zbieraniu materiałów na temat Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Winna również wykazywać daleko posuniętą wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii na temat działalności Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który jest jej przeciwnikiem procesowym. Powinna bowiem Telewizja Polska S.A. zrobić wszystko, aby nie być posądzoną o stronniczość.
  8. Telewizja Polska S.A. nie dochowując szczególnej staranności i nie wykazując się konieczną wstrzemięźliwością, istotnie podważa zaufanie, jakim powinna być darzona instytucja realizująca misję publiczną. Bez wątpienia Telewizja Polska S.A. instrumentalnie wykorzystuje ustawowo zagwarantowany status nadawcy publicznego do zwalczania przeciwnika procesowego. Jako szczególnie naganne ocenić należy przedkładanie przez Telewizję Polską S.A. własnego interesu ponad interes publiczny. Telewizję publiczną wyraźnie zobowiązuje do tego artykuł 21 Ustawy o Radiofonii i Telewizji: Art. 21. 1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. 
  9. Polski Związek Piłki Siatkowej wystąpił na drogę sądową o ochronę dóbr osobistych naruszonych przez Telewizję Polską S.A. w materiale wyemitowanym w grudniu 2014 r. zatytułowanym „Zagrywka, przyjęcie, układ”.