Regulamin konkursu!

1.Organizatorem konkursu jest Siatkówka w obiektywie z siedzibą w Szczebrzeszynie ul. Spółdzielcza 5, 22-460 Szczebrzeszyn (Organizator).

2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym w poście z 14.07 (link) odpowiedzą na zadanie konkursowe (Uczestnik)
2.1 Nagrodą w konkursie są:
– Książka Marcina Prusa ‘Mistrzem być’
– dwa bilety na mecze XV Memoriału Huberta Jerzego Wagnera na dzień 12.08.2016 Są to DARMOWE zaproszenia, nieprzeznaczone do sprzedaży
3.  Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie dwóch NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH komentarzy pod filmem: https://www.youtube.com/watch?v=9UdchTDwlSA . Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22.07.2017
3.1 Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na stronię www.s-w-o.pl
3.2 Najlepsze zgłoszenie wybierze trzyosobowa komisja.
4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
4.1 Zgłoszenia do Konkursu może być tylko i wyłącznie jedno. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza że jest jego autorstwa i posiada do niego prawa majątkowe – należy pamiętać, iż korzystanie z czyjejś własności prywatnej i upublicznianie jej jako własnej karane jest określonymi przepisami prawa.
4.2 Z chwilą doręczenia (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do wykorzystania na stronie internetowej i na fanpage organizatora
5. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie www.fundacjawagnera.pl
6. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora. Wysyłka nagrody możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna).
7.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Fundacji Huberta Wagnera, osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia z w/w jednostkami, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz osoby najbliższe wszystkich wyżej wymienionych osób.
8. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę TUBAN w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).
9. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.